manac ham chơi

29 July, 2007

change start-here.png logo

Filed under: linux-unix — manac @ 6:18 am

gconf-editor

apps > panels > objects

find object Main Menu

change path ‘custom-icon’ key (/path/start-here.png)

object_type key ‘drawer-object’ or ‘menu-object’

check use_custom_icon key

^^

Advertisements

28 June, 2007

nvidia, xorg.conf, beryl run properly

Filed under: linux-unix — manac @ 12:35 pm


Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "GLCore"
Load "dri"
EndSection
Section "Screen"
...
DefaultDepth 24
Option "TripleBuffer" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "True"
Option "RenderAccel" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
...
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection


Opening too many windows leaves some of them black

This is a bug in the Nvidia drivers (as of now from 9625 beta to 9631 for legacy and up for others) that may be fixed in the future. This is because memory management of driver does not work properly, therefore it is especially occuring with video cards that have not enough video memory. When you’ve used it all up with open windows, newly opened windows are left black. Reloading the window manager or resizing windows smaller or minimize other opened windows will make the currently-opened windows visible, but doesn’t solve the problem. Some have had success with one of the following, though usually at the expense of a lower framerate: (more…)

7 June, 2007

turn off beep

Filed under: linux-unix — manac @ 2:46 pm

xterm:
create $HOME/.xsession
xset b off
bash:
create $HOME/.inputrc
set bell-style none

11 May, 2007

Install Pidgin Instant Messanger in Ubuntu

Filed under: linux-unix — manac @ 12:43 pm

http://www.ubuntugeek.com/install-pidgin-instant-messanger-in-ubuntu.html

sudo dpkg -i --force-overwrite --force-bad-verify --force-conflicts --force-overwrite-dir pidgin_xxx.deb

15 April, 2007

zune-pekwm theme

Filed under: linux-unix — manac @ 3:16 pm

Xa`i default ma~i nhi`n ho+i bu`n , ddo^?i mo+’i 1 te.o _^

zune-pekwm

$COLOR_TAB_FS=”#434343″
$COLOR_BUTTON_F=”#db6d32″

13 April, 2007

Ai thương ai nhiều hơn?

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 8:48 am

Con gái tôi – Cà Rốt – mới bốn tuổi nhưng là cả một kho kiến thức. Đôi khi Cà Rốt ngồi “trích dẫn” mọi thứ mà cô bé có thể nhớ được như: một cộng một là hai, nếu pha sơn màu vàng với màu xanh biển sẽ được màu xanh lá cây, chim cánh cụt cũng là chim nhưng không bay được… Cứ như thế, danh sách không bao giờ chấm dứt.
Cuối cùng cô bé kết luận với vẻ tự mãn: “Mẹ, con đã biết tất cả rồi!”
Tôi làm như mình tin Cà Rốt, nhưng cười thầm rằng có rất nhiều “điều này, điều nọ” mà một cô bé bốn tuổi không biết.
Một hôm, khi hai mẹ con tôi ngồi trước gương và tôi thắt bím tóc cho Cà Rốt, tôi nói: “Cà Rốt, mẹ thương con lắm!”
– “Con cũng thương mẹ lắm!” – Cà Rốt trả lời.
Tôi bắt đầu nghĩ sẽ đùa với Cà Rốt: “Cũng được, nhưng mẹ thương con hơn!”
Mắt Cà Rốt sáng bừng lên: “Không… con thương mẹ nhất!”.
– “Mẹ thương con nhiều hơn ngọn núi lửa” – Tôi nói tiếp
– “Nhưng con thương mẹ từ đây tới Trung Quốc!” – Trung Quốc là nước mà con gái tôi đã nghe được từ những người hàng xóm bên cạnh nhà.
Hai mẹ con tôi tiếp tục “ăn miếng trả miếng”:
– Con thương mẹ hơn cả kẹo đường!
– Mẹ thương con hơn cả tivi!
– Con thương mẹ hơn cả kẹo cao su nữa!
Đến lượt mình mà tôi muốn nhanh chóng chiến thắng: “Mẹ thương con hơn cả vũ trụ!”. Bây giờ thì Cà Rốt sẽ không tìm được từ nào diễn tả cái gì to hơn vũ trụ, tôi nghĩ vậy. Nhưng Cà Rốt không bỏ cuộc, con bé suy nghĩ rất đăm chiêu và cuối cùng…
– Mẹ! Cà Rốt nói nhỏ, đứng thẳng người hơn một chút – con thương mẹ hơn chính cả con nữa!
Tôi ngừng lại. Lặng đi. Tôi không phản ứng được với sự chân thành của con gái. Và tôi tin rằng Cà Rốt thương tôi hơn chính bản thân con bé!

Cao Nguyên

Phụ nữ, CN, số 49, 10/12/2006

8 April, 2007

Ha^m

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 2:37 pm

Tu+. nhie^n da.o na`y mi`nh bi. ha^m ~.~

8 January, 2007

HOWTO change gnome-foot into ubuntu logo

Filed under: linux-unix — manac @ 2:39 pm


sudo cp /usr/share/pixmaps/gnome-logo-icon-transparent.png /usr/share/pixmaps/gnome-logo-icon-transparent.png.bak
sudo cp /usr/share/hwdb-client/ubuntu_logo.png /usr/share/pixmaps/gnome-logo-icon-transparent.png
killall gnome-panel

cp *.svg  /usr/share/icons/yourtheme/scalable/places/distributor-logo.svg

Install True Type Fonts: Using a Font Server

Filed under: linux-unix — manac @ 2:15 pm

You can add your own fonts and sharing them by putting them into /usr/local/share/fonts/truetype. You need to run a couple of commands to make them available to X:
# cd /usr/local/share/fonts
# mkdir truetype
# chmod go+rx truetype
# cd truetype
# wget http://www.children2children.net/promos/fonts/kidprint.zip
# unzip kidprint.zip
# rm kidprint.zip
# mkfontscale (or ttmkfdir -o fonts.scale ?????)
# mkfontdir

You need to add the path to the catalogue entry in /etc/X11/fs/config:
/usr/local/share/fonts/truetype/

A couple of other paths that should also be included there for the defoma package managed fonts to be available are:
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID/
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/

7 January, 2007

xterm default fonts (TrueType)

Filed under: linux-unix — manac @ 6:11 am

To use TrueType fonts in your xterm windows, you need to set XTerm*faceSize and XTerm*faceName attributes in your ~/.Xresource file. The XTerm*faceName attribute is used to specify the default font; XTerm*faceSize specifies the default font size.

Sample ~/.Xresources parameters for TrueType use:

XTerm*faceName: Bitstream Vera Serif Mono

XTerm*faceSize: 11

The fallback TrueType font for xterm use is Bitstream Vera Sans Mono. Font settings for a particular xterm window can be overridden using the -fs (size) and -fa (face) flags to xterm.

*NOTE*: do NOT use quotes around the font faceName; they will cause your font specification to fail and fall back to the fallback font.

Some available monospaced TrueType fonts available for use in xterm windows:

* Bitstream Vera Sans Mono

* Lucida Console

* QuickType II Mono

* Courant

* Courier New

* SimSun

–> http://www.cs.wisc.edu/twiki/bin/view/CSDocs/XWindowFAQs#xterm default fonts (_TrueType)

« Newer PostsOlder Posts »

Blog at WordPress.com.