manac ham chơi

29 November, 2007

punbb và 1 số chỗ hiển thị TV không đúng

Filed under: linux-unix — manac @ 6:23 am

mất cả buổi sáng  😦 , fix:

721 721 function pun_trim($str)
722 722 {
723 global $lang_common;
724
725 if (strtolower($lang_common[‘lang_encoding’]) != ‘utf-8’)
726 $fishy_chars = array(chr(0x81), chr(0x8D), chr(0x8F), chr(0x90), chr(0x9D), chr(0xA0), chr(0xCA), ‘ ’);
727 else
724 729
725 730         return trim(str_replace($fishy_chars, ‘ ‘, $str));

http://dev.punbb.org/changeset/15

nhớ chuyển data sang utf8

Blog at WordPress.com.