manac ham chơi

26 August, 2007

xvnkb deb

Filed under: linux-unix — manac @ 5:07 am

Lưu lại 1 bản tiện cho việc dùng sau này

1 Sửa trong 2 tệp /etc/X11/Xsession.d/60xvnkb_startup.sh và /etc/X11/xinit/xvnkb.sh

thay LANG=__LANG__

bằng LANG=en_US.UTF-8

2 tạo tệp

/etc/ld.so.preload trong đó ghi /usr/local/lib/xvnkb.so.0.2.9

3 chuyển cái tệp lib từ /usr/lib sang /usr/local/lib

mv /usr/lib/xvnkb.so.0.2.9 /usr/local/lib/

package: xvnkb-0.2.9a-utf_i386.deb

Ghi chú: tham khảo thêm ở đây

Advertisements

20 August, 2007

Fonts TTF Opensymbol – Failed to write cache

Filed under: linux-unix — manac @ 6:34 am
cat /home/cache_fail_folder_list.txt | xargs touch

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=400473

### cache_fail_folder_list.txt

/usr/share/fonts
/usr/share/fonts/X11
/usr/share/fonts/X11/100dpi
/usr/share/fonts/X11/75dpi
/usr/share/fonts/X11/Type1
/usr/share/fonts/X11/encodings
/usr/share/fonts/X11/encodings/large
/usr/share/fonts/X11/misc
/usr/share/fonts/X11/util
/usr/share/fonts/truetype
/usr/share/fonts/truetype/arphic
/usr/share/fonts/truetype/baekmuk
/usr/share/fonts/truetype/freefont
/usr/share/fonts/truetype/kochi
/usr/share/fonts/truetype/ttf-arabeyes
/usr/share/fonts/truetype/ttf-bengali-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera
/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu
/usr/share/fonts/truetype/ttf-devanagari-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-gentium
/usr/share/fonts/truetype/ttf-gujarati-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-kannada-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-lao
/usr/share/fonts/truetype/ttf-malayalam-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-mgopen
/usr/share/fonts/truetype/ttf-oriya-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-punjabi-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-tamil-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-telugu-fonts
/usr/share/fonts/type1
/usr/share/fonts/type1/gsfonts
/usr/share/X11/fonts
/usr/share/X11/fonts/100dpi
/usr/share/X11/fonts/75dpi
/usr/share/X11/fonts/Type1
/usr/share/X11/fonts/encodings
/usr/share/X11/fonts/encodings/large
/usr/share/X11/fonts/misc
/usr/share/X11/fonts/util
/usr/local/share/fonts
/var/lib/defoma/fontconfig.d
/var/lib/defoma/fontconfig.d/A
/var/lib/defoma/fontconfig.d/B
/var/lib/defoma/fontconfig.d/C
/var/lib/defoma/fontconfig.d/D
/var/lib/defoma/fontconfig.d/E
/var/lib/defoma/fontconfig.d/F
/var/lib/defoma/fontconfig.d/H
/var/lib/defoma/fontconfig.d/J
/var/lib/defoma/fontconfig.d/K
/var/lib/defoma/fontconfig.d/M
/var/lib/defoma/fontconfig.d/O
/var/lib/defoma/fontconfig.d/R
/var/lib/defoma/fontconfig.d/S
/var/lib/defoma/fontconfig.d/U
/var/lib/defoma/fontconfig.d/V
/var/lib/defoma/fontconfig.d/a
/var/lib/defoma/fontconfig.d/j
/var/lib/defoma/fontconfig.d/m
/var/lib/defoma/fontconfig.d/u
/usr/share/fonts/truetype/thai
/var/lib/defoma/fontconfig.d/G
/var/lib/defoma/fontconfig.d/L
/var/lib/defoma/fontconfig.d/N
/var/lib/defoma/fontconfig.d/P
/var/lib/defoma/fontconfig.d/T

Blog at WordPress.com.