manac ham chơi

25 February, 2006

Dùng ifconfig và route

Filed under: linux-unix — manac @ 10:04 am

Thiết lập mạng bao gồm ba bước. Trước hết bạn gán địa chỉ IP cho máy bằng ifconfig. Sau đó thiết lập định tuyến đến gateway bằng route. Cuối cùng bạn đặt nameserver IP vào trong /etc/resolv.conf.

Để gán địa chỉ IP, bạn cần biết địa chỉ IP, địa chỉ broadcast và netmask của bạn. Sau đó thực hiện lệnh sau, thay thế phần ${IP_ADDR} bằng địa chỉ IP của bạn, ${BROADCAST} bằng địa chỉ broadcast của bạn và ${NETMASK} bằng netmask của bạn:

Mã 20: Dùng ifconfig

# ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up

Bây giờ hãy thiết lập định tuyến bằng route. Hãy thay thế ${GATEWAY} bằng địa chỉ IP của bạn:

Mã 21: Dùng route

# route add default gw ${GATEWAY}

Xong mở /etc/resolv.conf bằng trình soạn thảo yêu thích của bạn (trong ví dụ, chúng tôi dùng nano):

Mã 22: Tạo /etc/resolv.conf

# nano -w /etc/resolv.conf

Hãy điền các nameserver của bạn vào theo mẫu sau. Thay thế ${NAMESERVER1} và ${NAMESERVER2} bằng địa chỉ của nameserver của bạn:

Mã 23: Mẫu /etc/resolv.conf

nameserver ${NAMESERVER1}
nameserver ${NAMESERVER2}

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: